A missziói csendesnap margójára

10919061_1555426141340874_1927317937259865113_nAz Úrnak hála, jól sikerült az 5. csendesnapunk is. Lassan kezd a gyülekezet megbarátkozni a fogalommal is, tapasztalva, hogy itt nem valami elvont elmélkedésről van szó, és nem is egy “csendes napról”, ahol nem szabad beszélgetni, hanem nagyon is élő hitmélyítő alkalmakról.

Roskadásig megteltek a középső asztalok a szeretetvendégség (kanadai változata a „potluck”) ételeivel. Volt meleg is hideg is, sültek, saláták, sütemények, jutott bőven azoknak is, akik a missziói ebéd miatt látogattak el hozzánk.

Bizonyságtételnek két kisfilmet vetítettünk le, amely közelebb vitt a misszió témánkhoz.
Itt lehet megtekinteni:
Gyógyulás Jézus által
https://www.youtube.com/watch?v=8zyn3dzuxDc

Etelka – misszió
https://www.youtube.com/watch?v=YQ5XyyAFrSY

Formabontóan, ám annál dinamikusabban alakult a délután. Talán az ebédnél levetített kisfilmek olyanokat is marasztalásra késztettek, akik eddig még nem voltak ilyen alkalmon. Bármi okból maradtak még tovább az érdeklődők, hála legyen az Úrnak érte.  Így szünet nélkül elkezdtük a délutáni beszélgetést a keresztyén misszióról.
Miután röviden meghatároztuk a misszió és az örömhír fogalmát, Jézus missziói parancsait elemezve arra kerestük a választ, hogy vajon azok nekünk is szólnak-e vagy csak az apostoloknak, illetve a lelkészeknek, papoknak, hivatásos misszionáriusoknak.

IMG_4463 IMG_4464Ha egy mondattal szeretnénk meghatározni a misszió fogalmát, akkor így összegezhetjük: a világegyetem legjobb hírének, üzenetének, az evangéliumnak továbbadása embertársaink felé.
Az evangéliumnak (örömhírnek) pedig ezek a sarokkövei:
• Isten szereti a tőle elfordult emberiséget;
• Jézus Krisztusban odafordul az emberiséghez, elébe fut;
• Vele való szövetséget kínál már itt a földi életben;
• A legnagyobb kincset, az üdvösséget ajándékba adja mindazoknak, akik nem utasítják el

A missziói parancsokat vizsgálva felfigyeltünk a cselekvő igékre (elmenni, elvinni, elmondani, hirdetni, tanítani, megélni), amelyek arra emlékeztetnek bennünket, hogy hívőként nem elég csak pusztán vallásos szokásokat, szertartásokat gyakorolni, templomba járni, hanem királyi gyermekként minden egyes keresztyén feladata a tanúságtevő élet.
A nagy missziói parancsként is szokták emlegetni a Máté 28:16-20-at, melyben Jézus nem kevesebbet jelent ki magáról, mint isteni mivoltát:” …Nékem adatott minden hatalom…” Ő a király, a világmindenség ura, aki joggal adja ki a parancsot: “…tegyetek tanítványokká minden népeket…”

*****************

János 20: 19-23: 19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” 20 És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. 21 Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” 22 Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket! 23 Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.” 24

A feltámadt Jézus személyi igazolványa a sebei voltak. Ahogyan Jézusban láthatóvá vált az atya, úgy a tanítványokban Jézusnak kell láthatóvá válnia azok számára, akik nem lehettek tanúi földi életének. Ez által a megbízatás által váltak a tanítványok küldöttekké, görögül apostolokká. Az egyházban csak az nevezheti magát apostolnak, aki személyesen Jézustól kapott megbízatást arra, hogy képviselje őt az emberek előtt. Ilyen értelemben már nincsenek apostolok. Jézus meghatározza az apostoli tisztséggel járó különös hatalmat is: …Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.” A bűnbocsánatra való felhatalmazás nem szállt át az apostolok utódaira, erre nem találunk utalást a Bibliában, mégis érvényes ez az ige a mai napig. Az egyetlen módja a ma emberének a bűnbocsánatra, ha hisz az apostolok tanúságtételében, hiszen rajtuk keresztül Jézus szól hozzánk.

Természetesen ez nem egy passzív, hanem cselekvő hit. Sokszor felmerült már bibliaórákon is, hogy csak akkor van-e bocsánat a bűnre, ha kérjük. Emberi oldalról bizonyára a legtöbben így gondolják. De nekem bizonyosságom van afelől, hogy Isten ennél sokkal nagylelkűbb, hiszen életünk során sokszor követünk el olyan bűnöket, amiről nem is tudjuk, hogy az bűn, észre se vesszük. A kegyelem mégis el van készítve számunkra. Az egyetlen, amit Isten nem engedhet el nekünk, hogy valljuk be eredendő bűnünket, vagyis azt, hogy fellázadtunk Isten ellen, elszakadtunk Istentől és most szeretnénk ezt a kapcsolatot helyreállítani.

Ne aggódj hát a bűneid miatt, Isten megadja a felismerés óráit is ahhoz, hogy le tudd tenni az ÚR keresztjéhez, ha már el bírod viselni. Az “odafelvalókkal” törődj és a többi megoldódik “magától”. Ez a kegyelem útja. Ne görcsölj, időnként úgyis el fogsz bukni, néha nagyokat esel, néha kisebbeket, de az ÚR kezében vagy és Ő soha nem hagy téged magadra.

De hát akkor mindegy, hogy mit csinálunk, meg van bocsájtva? Természetesen, nem, elsősorban neked nem mindegy a földi életed szempontjából. És lesz utolsó ítélet is, de ez már egy másik téma, és nem könnyű eledel, talán majd egyszer ezt is átbeszélgetjük. A hívő és a nem hívő között csak az a különbség, hogy a hívő tudja, hogy bűnös, de azt is, hogy megváltott bűnös, vagyis fel van mentve. És éppen ez készteti a hívőt alázatra. Tudja, hogy még nincs készen, éppen ezért igyekszik a jóra és arra, hogy minél inkább kiábrázolódhasson rajta a krisztusi lelkület. És ehhez a lelkülethez hozzátartozik a megelőlegezett szeretet és megbocsátás. Egyedül, a magad erejéből nem vagy rá képes, de ne félj, mert  nem nekünk kell erőlködni, hogy készek legyünk megbocsátani azoknak, akik ellenünk cselekedtek.

Ezt az késztetést a Szentlélek munkálja a hívőben, akkor is, ha a másik nem kéri. Képessé tesz megbocsátani Jézusért akkor is, ha a másik nem érdemli meg. És tudod, miért, testvérem? Mert neked és nekem is megbocsátott Isten már előre. Annyira szeret bennünket, hogy képes volt elszenvedni értünk és helyettünk a saját igazságos büntetését Jézus által ott a kereszten! Abban a percben, amikor a templom kárpitja kettéhasadt, elvégeztetett. A bocsánatkérésre nem Jézusnak van szüksége, hanem Neked és nekem! Jobb lesz az életed, ha bocsánatot kérsz vagy könnyebben meg tudsz bocsátani, ha a másik megkövet téged. De Isten akkor is szeret, ha ezt nem teszed meg, hív, vár türelmesen. Lehetséges megbocsátani anélkül is, hogy előbb a sértő, bántalmazó bocsánatot kérne tőled. Azért merem ilyen szilárdan állítani, mert velem már megtörtént ez a csoda. Igaz, 58 évet kellett várnom rá. Bárcsak megélhetné minél több ember ezt a felszabadító érzést!

**********

ApCsel 1,6-8: 6. Erre az egybegyűltek megkérdezték tőle: »Uram, talán most állítod helyre Izrael országát?« 7 Ő azonban azt mondta nekik: »Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket az Atya saját tetszése szerint határozott meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

Egyedül Isten tudja, hogy meddig tart a kegyelmi időszak. A tanítványoknak az a feladata, hogy hirdessék az evangéliumot, amihez megkapják a mennyei erőt és mindvégig Isten fennhatósága és irányítása alatt maradnak. Nem szabad elfelejteni, hogy az evangélium hirdetése Isten missziója, amelyet neki engedelmes emberek együttműködésével visz végbe. Ezért tévút minden emberi erőlködés és erőszakos hittérítés.

****************

Mk 16, 15-18: 15. Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16 Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. 17 Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, 18 kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” (Mk 16:15-18).

Ezek bizony nagyon világos és egyértelmű kijelentések, Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy van-e más út rajta kívül Istenhez. Ezen nincs mit vitatni. Tagadni lehet, nem elfogadni lehet, de vitatni a kijelentést nincs értelme. Aki hisz (mármint abban, hogy Jézus a Megváltó Isten, a Messiás), felveszi a szövetség jelét (vagyis a keresztséget), annak Jézus örök életet kínál. Aki ezt nem hiszi, annak nem áll helyre a kapcsolata Istennel, legalábbis nem a Biblia Istenével. Ettől még lehet “jó” ember itt a Földön, de Isten országába nem nyer bebocsáttatást. Nincs alku!

Nem kevésbé félreértésre okot adó az igeszakasz 2. része is. Kikre vonatkozik? Csupán az apostolokra vagy ma is vannak, akik ilyen erővel vannak felruházva? Azért nem javaslom senki halandónak, hogy megpróbáljon mérget inni, akármekkora is a hite. Nem kétlem, hogy vannak, akik kézrátétellel gyógyítanak ma is. Az más kérdés, hogy kinek a nevében vagy honnan nyerik az energiát. De ez messzire vinne bennünket. Legyen mindenkinek a hite szerint! Nem tisztem bírálni a karizmatikus gyülekezetek módszereit sem, a rajongó, földön rángatózó, önkívületi állapotba eső hívők hitének vizsgálatát is Istenre bízom, csupán megjegyzem, engem taszítanak ezek a jelenségek. Amikor Jézus gyógyít, ott béke, nyugalom és teljes harmónia van, nem kell hozzá értelmetlen szavakat mormolni, esetleg különféle jeleket rajzolni és még sorolhatnám, mi mindennel találkozhatunk ma a világban. Tény, hogy sok vita van a keresztények között is arról, hogy vajon szükségesek-e és hitelesek-e ezek a külsődleges jelek. Vajon csak az nevezheti magát keresztyénnek, akinek az életében előfordulnak ezek a jelek? A magam részéről abban hiszek, hogy ezt nem ember dönti el, hanem Isten.

Itt egy másik példa arról, hogyan gyógyít Jézus: Városi Anett története
https://www.youtube.com/watch?v=5e6AfxHFN0Q

*****************

Lk 24, 45-49: (Jézus) „Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt nekik: Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanuk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért…”

Itt két kifejezésre érdemes odafigyelni: …megnyitotta értelmüket… és …Így van megírva. Tehát nem maguktól mondták az apostolok, amit aztán le is írtak, hanem Jézus megnyitotta az értelmüket. Ugyanígy van ez ma is. Amíg Isten meg nem nyitja az értelmünket, addig lapozgathatjuk a Bibliát, sok bölcsességet találhatunk benne, de a titkok feltáratlanul maradnak. Csak annak nyílik ki valóban a Biblia, aki hitet tesz Jézus Krisztus mellett, kéri, hogy jöjjön be az életébe és vegye át az uralmat az élete felett. Akkor megnyílik a szeme és megnyílik az értelme is arra a 99%-ra, amelynek csak az 1%-át birtokolja a Szentlélek által való vezetés nélkül. Persze akkor sem fogja látni az egészet, mert itt még “tükör által homályosan látunk”, de egyre többet fed fel előttünk Isten a titkaiból. Misztikum? Igen az. De nem a hívőnek, mert számára ez teljes bizonyosság, napi megtapasztalás. És Isten azt akarja, hogy erre a látásra, tudásra minden ember eljuthasson!

Ezért ebben az igeszakaszban már nem parancsot olvasunk, hanem állítást, kijelentést: …Így van megírva. Isten előre megmondta, hogy mi fog történni, hogy ez a hirdetés (örömhír) el fog érni minden népet, mert ő úgy irányítja a történelmet, hogy ez beteljesüljön.

Az evangélium hirdetése átöröklődött az apostolok utódaira, a missziói feladat átszáll egyik nemzedékről a másikra. Tanítvánnyá válni, tanítvánnyá tenni. Ez a hívők feladata. Ma is az apostolok tanúságtételeire térnek meg az emberek, ezért ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni nem szabad, mert azokból Jézus szól hozzánk.

A délután hátralévő részében még beszélgettünk arról, ki hogyan kap elhívást a misszióra, hogyan ismerheti fel, és mit kezdjen a felismeréssel.

Zárásképpen levetítettünk egy bizonyságtételt az elhívásról, majd énekkel és imával zártuk az alkalmat.
Zámbori Soma – az elhívás
https://www.youtube.com/watch?v=sNH95Fd1RyI

Az elhívás és a küldés elfogadása, a parancs teljesítése a hívő élet alapcselekedeteinek egyike. Sokan megrekednek ott, hogy „én hiszek, én az Úr gyermeke vagyok, én hallgatom és olvasom az igét”. Isten azt akarja, hogy minden hívő ember továbblépjen. A misszió a továbblépés egyik, a földi élet végéig tartó fázisa.

Testvérem, ha már meghallottad az elhívást és megtaláltad a küldetésed, az Úr áldjon meg szolgálatodban, bárhol is légy e világban.

EMRE Presbitérium nevében: Dr. Mészáros Margit
virágEgy új missziói szolgálattal szeretnének az ÚRnak kedveskedni néhányan a gyülekezetünkből Húsvétkor. Összeállt egy zenekar, hogy dicsőítő énekeket zengjenek a mai ritmus és zenei ízléshez igazodva. Bízunk benne, hogy a fiatalabb generáció könnyebben és szívesebben kapcsolódik így be az éneklésbe és a régi zsoltárokhoz szokott gyülekezeti tagjaink is elfogadják az újító szándékot, kérjük megértésüket. Igyekszünk megtartani az arányokat, hogy mindenki megtalálhassa a hozzá közelebb álló énekeket és dallamvilágot.

1Vigadjatok az ÚRban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.
2Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!
3Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek! Zsoltárok 33:1 – 3

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

emrepresbiterium névjegye

Vancouveri Első Magyar Református Egyház Presbitériuma (Kálvin 1955) 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4, Canada Tel. 604-437-3442; emre.presbiterium@gmail.com Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós
Kategória: Uncategorized
Címke: , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s