Kicsoda Isten? 1. Isten természete

Kicsoda Isten?

A lehetetlenre vállalkozunk, amikor meg akarjuk határozni Isten fogalmát. Kezdetben a természeti jelenségeket tisztelték Istenként. Azóta is időről időre próbálkozunk és kitalálunk új istenfogalmakat. Univerzum, erő, fény, energia – hogy csak a legújabb new age filozófákat említsem. De akad bőven istenfogalom a mai vallásokon belül is.

Az Istenfogalom megsejtések, tapasztalatok, behelyettesítések révén született. Bár ezekből lehet következtetni az Ő létére és kialakulhat valamiféle istentudat, ez még mindig csak a teremtmény tisztelete a teremtő helyett, emberi spekuláció.

A mi kiindulópontunk az, hogy a teremtmény nem határozhatja meg a Teremtőt, hiszen nincs meg benne az a tudás, ami az alkotójában. A teremtmény, amikor még harmóniában élt a Teremtőjével, tudta ezt. Azonban nem elégedett meg azzal a tökéletességgel, ahogyan teremtetett, és fellázadt létrehozója ellen.  Ezért „Isten haragja van minden emberen” (Róma 1:18-32) De megmaradt Isten szeretete is a teremtményei iránt. (1János 4:9) Ez a szeretet teszi lehetővé, hogy az ember visszataláljon Istenhez. Mivel azonban az ember látása a bűneset  következtében elhomályosult, újra fel kell fedeznie az isteni abszolútumot.

A Biblia nem véletlenül nem ad egy mindenki számára megfogható, egyetlen meghatározást. Azonban lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan egyre többet megismerjünk Isten természetéről, tulajdonságairól, tanácsvégzéseiről, Jézus Krisztus személyéről, a Szentlélek istenségről, a Szentlélek és az ember kapcsolatáról, hogy helyreálljon az egység.

A lázadás embere tehát elveszítette a közvetlen kapcsolatot Istennel. Bár Istent meg tudja sejteni még így is sok mindenből,  megismerni azonban már csak az Isten kijelentéséből van módja.

Mi a kijelentés?

Isten kijelentése az Ő igéje.

Ha Igéről beszélünk nagy I-vel, akkor Istenről van szó. Jézusról. Ő a testté lett ige.

Isten az Ószövetségben is adta a kijelentést az Atyákon keresztül.

A teljes írás Istentől ihletett.

Istent tehát nem kell kitalálni, ő kijelenti magát.

2 Tim 3:14-17.

Kijelentéstörténet: Isten megismerésének, önmaga kijelentésének a története.

Legfőbb forrása a Biblia.

Az ember és Isten egymáshoz való viszonya:

Az ember képtelen felfogni azt, aki a Teremtő. Az ember azonban antropomorfizálja az Istent.

Az Isten az embert valóban a saját képmására teremtette, de nem a porhüvelyét, hanem  az emberi egzisztenciát. Az ember teremtmény – Isten a Teremtő. Csak ebben a viszonyulásban lehet az embernek a teremtés rendje szerint helyes viszonyulása önmagához és Istenhez.

2Mózes 3:9-15. Vagyok, aki vagyok. Létige jelentése: voltam vagyok, leszek. Az örökké létező. Örökkévaló. Alfa és az Omega.

5 Mózes 29: 9-15. A titkok az Úréi – a kinyilatkoztatott dolgok az emberé.

Jahve(h) nevét bepontozták, mert nem lehetett kimondani a nevét. Helyette az Adonaj (Úr, Uram) kifejezést használták. Később az Adonaj magánhangzóit beírták a j–h–v-h mássalhangzói közé. Ebből az öszvér szóból lett hibásan a Jehova szó. A mai Biblia egységesen az ÚR kifejezést használja ilyen helyeken.

(Bővebben: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/j-C9F46/jahve-C9F57/

Mi az, amit Isten számunkra kijelentett?

 1. Isten nem anyag, hanem lélek, mindenhol jelenvaló. Lélekben és igazságban imádjuk. 1Tim. 6:16
 2. Isten személy , Isten személyiség, de nem olyan személy mint mi, nem individuum. János 14: 9-11

Isten tehát nem személytelen hatalom, hanem a legmagasabb értelem, érzelem és akarat. Kommunikációképes. Megbízható és megtapasztalható. Malakias 2:10, János 19: 9

Aki megsejt valamit Isten valóságából, az áldja őt. Róma 11:33.36.

Szentháromság fogalma– nincs benne a Bibliában, de honnan vesszük mégis?

Isten úgy jelentette ki magát a Bibliában, mint aki lényében egy, személyében három. Ez azt jelenti, hogy nincs emberi analógiája. Minden emberi hasonlat rossz.

Ótestamentumban: 1Mózes 1:26, Zsoltárok 110:1, Ezsaias 61: 1/a.

Újtestamentumban: Máté 28: 19, 2Kor. 13:13, 1Jan 5:7.

A Szentháromság személyei: Atya-Fiú-Szentlélek

 • A három személy egymástól megkülönböztetendő, de elválaszthatatlan, egyenlőek, de fel nem cserélhetőek. Máté 3: 16-17, János 10:30
 • Egymással abszolút harmóniában vannak. Efezus 1:1-13, Lukács 4:18, 1 János 4,:9, 13
 • Különböznek egymástól:

– nevükben

– egymáshoz való viszonyukban:

– az Atya önmagától, öröktől fogva létezik. János 1:1

– a Fiú az Atyától született öröktől fogva. János 1:14, Koloss 1:15

– a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik öröktől fogva. János 15:26

– munkájukban:

– az Atya a teremtő, tervező, gondviselő. 1 Mózes 1:1, Máté 6:26

– a Fiú a megváltó, Isten országa helyreállítója. Kolossé 1:20

– a Szentlélek az Atya és a Fiú munkájának a megvalósítója. 1 Mózes 1:3, Lukács 1:35, János 16: 7-11. 13-14.

 • A Szentháromság-hit az üdvösség feltétele. János 3: 33-36

A szentháromság-hitnek a kezdetektől fogva voltak ellenzői. Főleg Jézus személye a probléma.

Ha Jézust Istenként tisztelem, akkor az bálványimádás – mondták.

Rengeteg a tévtanítás! A legismertebbek:

 • Jézus valóságos ember, de nem valóságos isten – Egy Isten van csak
 • Jézus valóságos Isten volt, de nem volt valóságos ember

A református hitvallás szerint:

 • Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Embertől született, de nem férfi akaratából – ez a két természet benne van, tökéletes ember és tökélete Isten.
 • Szentlélek – Isten lelke lebegett a vizel felett.
 • Ujszöv- kitöltetik a szentlélek – akkor tette Isten nyilvánvalóvá a Szenlélek Istent.
 • A három Isten ott van végig a Bibliában, csak nincs kimondva.

Isten kijelenti magát az egyházon (hívők) keresztül is.

Bővebben: Kicsoda Isten. 1 rész

2019-04-12. -Biblia iskola – Kicsoda Isten. 1 rész. Presentation1

Az összefolalót készítette: Dr. Mészáros Margit, presbiter

Előző: A Biblia keletkezése, hitelessége