Április végi-májusi programjaink

2019. április 21-én Húsvétvasárnap

Mai ige: 8Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. János 20:8

Szeretettel várunk MINDENKIT az ünnepi istentiszteletre!

 

Nagypénteki istentisztelet vázlata és ppt bemutatója itt olvasható:

  1. 04. 19. Nagypéntek. C: Igazságból való. Lekció: János 18:28–40; 19:1–37 Textus: János 18:38 38Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság?

Kedves Testvérek!

Az igazság az, hogy mind nyomorult bűnösök vagyunk – akik Isten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme nélkül kárhozatra ítéljük saját magunkat! 23…mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. (Róma 3:23)

Magunktól nincs semmi jó bennünk: „természet szerint hajlandó vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére”. HK.5. Pál apostol azt vallja önmagáról: 14Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. 15Hiszen, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 16Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. 17Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. 19Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. (Róma 7:14–20) Mert magamtól védtelen vagyok! Ott van, ott él a gonosz bennem, belemászik az agyamba, áthat, formál a maga képére és hasonlatosságára – mert önző vagyok, világi, testi. A világban vagyok, ott élek – a legerősebb présben!

A világban volt ez az alapjában jó szándékú, jó akaratú vallásosan nyitott, ember – Pilátus is.

1A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 2Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 3Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. (Zsoltárok 14:1–3) Az tud a Sátán markából kiszabadulniaki keresi, megtalálja Istent, vagyis befogadja a Szabadítót!

Vagy még inkább: akit elér az Isten szeretete. Akit megérint Krisztus irgalma. Jézus hívtöbbször is. Esélyt ad, alkalmakat készít! Hihetetlen, de még Pilátus életében is ezt tette! Lehet elfogadni és lehet elutasítani.

Jöjj, Uram Jézus, hogy mi mind elfogadjunk, és bűneink kötelékeit feloldozd, és adj kegyelemből élő, alázatos, hálás, bizonyságtevő életet!

Quintus Pontius Pilatus. 26 – 36 közt Tiberius császár helytartója Júdeában. 36-ban váltották le a szamaritánusok közt végzett vérengzése miatt. Galliába száműzték. Ott halt meg néhány évvel később. Bár nagy hatalmú, befolyású ember volt a maga korában, ma jelentéktelen lenne, senki nem törődne vele, senki nem emlékezne rá, ha nem került volna Jézussal kapcsolatba, éppen Jézus halálakor.

  1. Pilátus nem akart Jézussal foglalkozni. Mellékes, lényegtelen dolognak gondolta – zsidók vallásos, belső ügye. Kiderült: nekik ez halálos ügy. Római megszállás – római jog. Pilátusnak bele kellett folynia. Próbált kibújni, többször isde nem tudott! Szorongatta a kegyelem! Isten így intézte.

Isten ma is így intézi – és legyen érte áldott, hogyha szorongat a kegyelem, ha bele kell folyunk valahogy, valamiért. Ha Jézussal tudunk találkozni, beszélgetni! Minden temetés, esküvő, keresztelés, lelki válság, csalódás, áldás, öröm – valahogy alkalom lehet, hogy Jézussal találkozzunk!

  1. Behívatta. Ő Jézust. Mert övé a hatalom – azt hiszi. 33Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? (János 18:33) Jézus provokál: 34Jézus viszont ezt kérdezte tőle: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? 35Pilátus erre így szólt: Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél? (János 18:34–35) Jézus Pilátusnak az ő nyelvén, értelmi, érdeklődési szintjén válaszol: 36Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. 37Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. 38Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság? (János 18:36–38)
  2. Eddig a kijelentésinnen a teszt. Vajon mit tesz Pilátus? Enged az igazágnakvagy ellenáll az igazságnak?

Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: Én nem találok benne semmiféle bűnt. (János 18:38) Vajon kiáll-e az igazság mellett, amelyet felismert? Nem áll ki, hanem próbálkozik, csúsztat. Be akarja magát, pozícióját biztosítani! Hazuggá lesz!

  1. Barabbás – Jézus. Hátha Jézust akarják. Nem sikerült. 2. Összevereti, kigúnyoltatja, megalázza az ártatlant, hátha megesik rajta a szívük. 4Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. 5Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember! (János 19:4–5) Nézzétek, milyen szerencsétlen! Nézzétek, mennyire megalázott, megvert, megvetett. Az történt szóról szóra, amit Jézusról Ézsaiás a Lélek által megjövendölt: 3Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. 4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. (Ézsaiás 53:3–7)

Nem egyenes úton járt Pilátus – hanem játszott, hogy védje önmagát. Az sem számít, hogy közben mekkora szenvedést okoz a másiknak – sőt, megindokolja, hogy az ő érdekében teszi. Ilyen a jó ember, aki nem kapott szemüveget Istentől, hogy az ő igéjén keresztül lássa önmagát és a másikat. Ilyen a halálban lévő ember, Isten nélkül, Jézus Krisztus kegyelme nélkül. Nem látja az igazságotsaját halálban lévő, pokolba tartó életét! És az Isten nagy szeretetét, kegyelmét Jézus Krisztusban!

Nem számít a másik szenvedése! Lehet az a saját gyermeke – akit pedig állítólag legjobban, mindenkinél jobban szeret… Önmagát mégis jobban szereti. Lehet az a szülője, a társa – akárki. Nem lát, vak – és ezért nem az élet, a megbocsátás, az alázat, a szeretet növekszik körülötte, hanem a pokol.

Micsoda alázatos volt Jézus! Micsoda türelmes! Micsoda szeretet, hogy még ott is az ember megmentésén fáradozott!

  1. Pilátus tovább csúsztat. 6Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. 7A zsidók így válaszoltak neki: Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát. (János 19:6–7) Ha ők ítélik el – nem ölhetik meg. De ők meg akarják ölni!

8Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 9Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. 10Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. (János 19:8–11) Pilátus féltaz igazságtól, amiért nem volt hajlandó kiállni. Ami mögött az Isten lehet.

Félni nem elégmeg kell vallani, oda kell borulni, oda kell rakni; és ott kell hagyni! Sokan azt gondolják, ha félnek, az már elég. 5Ha eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. 6Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. 8Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. 9Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. 10Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. 11Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! (Róma 6:5–11)

Pilátus nem halt meg a bűnnek, hanem dédelgette, játszott vele. Észre se vette magát. Ez volt vérében! Pedig Jézus nyíltan beszélt: 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. (János 19:11)

A zsidók gyűlölete, ravaszsága is kellett hozzá. A politikával fogták meg ezt a hataloméhes embert. 12Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. (János 19:12)

Pilátus mondhatta volna: ő, király? Hát nézzétek megse hadserege, se népe, se támogatói. Ugyan már, badarság. Ő nem veszélyes a császárra! Szabadon bocsátja, a tömeg eloszlik – és kész. De ő ennyire se állt ki az igazságértmert nem ismerte az Igazat.

Mert az Igaz azért jött, hogy a mi összes hamisságainkat megbocsássa, elvegye kárhozatunkat, újjá teremtsen, és ebben az új életben formáljon, megtartson, vezessen.

Átadtad-e már magadat nekiaki érted adta magát? Kapcsolatban vagy-e vele az ő igéje és Lelke által? Megmutatja-e már neked, leleplezi-e, leleplezheti-e előtted a te hamisságaidat, amikor eltérsz az igazságtól; amikor relativizálod azt, mint Pilátus – pedig Isten kijelenti, világossá teszi. Ne maradj soha benne!

Egyes keresztyén források, a hagyomány szerint Galliában, a száműzetésben megtért Pilátus, és keresztyénként halt meg. Ha igaz, legyen áldott érte az a szerető Úr, aki nem akarja, hogy bárki elvesszen. 9Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. (2Péter 3:9). Kegyelmi időben ünnepelhetünk – hogy az egyetlen igaz adatott oda értünk: hamisakért. Áldott légy érte, Úr Jézus Krisztus! Ámen.

(a videofelvétel technikai okoból elmaradt)

2019-04-19-Nagypéntek. ppt

Májusi programok:

A Potters Place Mission szolgálatra várjuk a jelentkezőket május 2-án, csütörtökön este 8:30 órára a 21 E. Hastings, Vancouver. Isten áldja meg mindazokat, akik végzik, és akik közt végezhetjük!

 Május 10-én, pénteken bibliaóra a Madari családnál (10449 Tamarack Avenue, Maple Ridge). Téma: Megszokásaink.

 Május 24-én, pénteken este 7 órától a templomban Bibliaiskola.

Április 27-én, szombaton 7, Mobil Mánia koncert – Magyar Ház. Előzenekar: Hangcsórók

Április 28-án, vasárnap délután – Magyar Ház közgyűlés.

emrepresbiterium névjegye

Vancouveri Első Magyar Református Egyház Presbitériuma (Kálvin 1955) 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4, Canada Tel. 604-437-3442; emre.presbiterium@gmail.com Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós
Kategória: Uncategorized
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s