Csendesnap: a gyülekezet egysége

Istennek hála, a 8. csendesnapi alkalmon már sok olyan kérdés merült fel, amellyel korábban még nem biztos, hogy megbírkóztunk volna. Látható jele ez a Szentlélek munkájának gyülekezetünkben. Ahogyan az előző csendesnapon is csak érinteni tudtuk a hívők, mint Krisztus népe egységének témakörét, úgy most is csak a legfontosabb kérdéseket tudtuk megbeszélni. A különbség az volt, hogy elmúlt alkalommal elsősorban történeti – ismeretelméleti oldalról közelítettük az egységet, most viszont a gyakorlati megvalósítás oldaláról vizsgáltuk meg a témát helyi, gyülekezeti szinten. Ezért is volt a csendesnap címe „A gyülekezet egysége”.

A délelőtti istentisztelet előkészítette a délutáni beszélgetést. Az igehirdetés a János 17 alapján Krisztus főpapi imájára, különösen a 17: 20-23 igeszakaszra épült.

11Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! (…) 20„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; 21hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 22Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”

A hirdetett ige bíztatott bennünket, hogy az egység Isten akarata, és éppen ezért lehetséges! Krisztus által eggyé lehetünk Istennel és egymással – a Krisztusban! Érthetetlen, talán értelmetlen is ez a hitetlen számára, de napi bizonyosság a hívőnek.

pr161106-egyek-legyenek-csendesnap  word doc.

2016-11-06-egyek-legyenek-csendesnap ppt

Az istentisztelet után a szokásos kávézást kicsit rövidebbre fogtuk, hogy időben elkezdhessük a délutáni beszélgetést. Reméljük, megbocsátják nekünk azok, akik nem  vettek részt a délutáni programon.

Eredetieleg csoportokban gondolkodtunk, de mivel amúgy is kislétszámú a gyülekezet, és délutánra mindössze 15-en maradtunk, nem váltunk szét. Köszönöm azoknak, akik készültek az esetleges csoportvezetésre, értékes hozzászólásaikkal így is sokat segítettek a beszélgetés irányításában.

img_7802 img_7803Potluck ebédként sok finomság került az asztalra, melynek elfogyasztása után egy új énekkel nyitottuk meg a délutánt. Ezt énekeltük az otthoni anyagyülekezetemmel minden reggel a szajoli csendeshéten, amelyen részt vettem az idén nyáron. Örülök hogy a testvéreknek is tetszett és ilyen módon „meghívhattuk” közénk Krisztust.

enek

 

 

 

 

 

Az ének után rövid bevezető következett, amelyben felevenítettük az előző csendesnap legfontosabb üzenetét, hogy ráhangolódjunk az aktuális témánkra. Emlékeztettük magunkat, hogy a Biblia tanítása szerint az egyház Krisztus népe, melynek egységét a Szentlélek munkálta ki. Ez az egység nem emberi mű, ezért a Sátán nem is veheti azt el. Amikor az egyház egységéről beszélünk, azon nem szervezeti egyesülést értünk, hanem szellemi-lelki-szívbeli-gondolkodásbeli-hitbeli egységet.

Más kérdés a helyi gyülekezetek egysége; a személyek egysége, amelyet sokféle hatás veszélyeztethet. Az egység nem egyformaságot jelent, hanem a sokféleség mellett meglévő együvé tartozást.

Ugyanakkor arra is utaltunk, hogy vannak olyan alapkritériumok, amelyek alapján a keresztyéneknek (keresztényeknek) tudni kell magukat megkülönböztetni a világi gondolkodóktól, felekezetre való tekintet nélkül.  Ha ezekben a kérdésekben nagyon eltérőek a válaszok a keresztyénségen belül, azt komolyan Isten elé kell vinni. Ezek tulajdonképpen a világnézet alapkérdései, melyekről Isten kijelentése alapján szilárd ismeretekkel rendelkezhetünk: honnan származik a világ, kicsoda az ember, mi a bajok forrása, mi a megoldás, mi a jövő. Az ezekre a kérdésekre adott válaszok alapján beszélhetünk a hívők gondolkodásbeli egységéről.

Bővebben erről Sipos Alpár Szabolcs előadásában lehet tájékozódni: XI. Imareggeli a Centrál Kávéházban: A világszemlélet alapkérdései … és válaszok, amik meghatározzák a világhoz való viszonyunkat.  (klikk a címre)

A csoportbeszélgetés  a helyi gyülekezetekben található személyek egységét járta körül. Három nagyobb témakör volt: az egység hiányának a jelei egy gyülekezetben; a gyülekezet egységének alapelvei; a gyülekezetünkkel kapcsolatos aktuális kérdések.

 1. Az egység hiányának jelei a gyülekezetekben

Pártoskodás (I Kor eleje); Karizmák miatt versengés (I Kor 12-14); Erősek-erőtlenek ellentéte (Róma 14-15); Zsidó-keresztyén – pogány-keresztyén ellentétek (Apcselen végig); Gazdagok – szegények ellentéte, irígység (Jakab 4: 1-7).

Az első kérdéskörnél különösen sokat időztünk a karizmák miatti versengésnél, mivel a mi gyülekezetünkben is különféle vélekedések vannak erről a témáról. Messze nem tudtunk minden kérdést megvizsgálni. Arra kerestük a választ, vajon valamennyi kegyelmi ajándékot adja-e Isten a ma emberének is, vagy bizonyos ajándékok (főleg a nyelveken szólás és a kézrátétellel való gyógyítás) csak az apostolok korának szóltak?

Vannak, akik úgy gondolják egyházi körökben is, hogy a kanonizálással már a nyelveken szólás és a látványos csodatévő gyógyítások kora lejárt. A Biblia összeállt, az evangélium terjedéséhez már nincs szükség egyéb jelekre. Korábban én is ezt vallottam. A bibliai szövegkörnyezet megvizsgálása és keresztyén barátaimmal való tanácskozás után azonban hajlok arra, hogy ez nem teljesen így van. A csendesnapon jó pár hozzászólás után végül egyező véleményre jutottunk, miszerint nem mondhatjuk azt, hogy bizonyos kegyelmi ajándékok már nem működnek napjainkban. Isten adhatja most is bármelyiket, bár a mi korunkban lényegesen kisebb jelentősége van pl. a nyelveken szólásnak, mint az apostolok korában.

A veszély abban rejlik, ha a kegyelmi ajándékokra építjük a hitünket és nem Jézus Krisztusra. A kegyelmi ajándékokért való rajongás már az apostolok korában is veszélyeztette a hívőket, és napjaink élményközpontú, jóléti evangéliumi irányzataiban is fellelhető ez a jelenség. A lényeg nem az ajándékokon van, hanem azok célján. Ha Jézushoz visz közelebb és nem mond ellent Isten kijeletéseinek, akkor bármelyik kegyelmi ajándékot lehet gyakorolni, aki megkapja. Tudni kell azonban, hogy akár a nyelveken szólás, akár a gyógyítás lehet isteni, lehet pszichés és lehet démoni eredetű. A legutóbbi a legveszélyesebb, ezért senki ne érezze magát alacsonyabb rendű vagy nem teljes értékű hívőnek, mert nem kapta meg vagy nem gyakorolja ezeket az ajándékokat. Az se dicsekedjen vele, aki megkapta, hanem használja arra, amire Isten adta, akkor, amikor Isten elkészíti rá az időt és az alkalmat. Még az apostolok sem tudtak mindig és mindenkit meggyógyítani. Bármelyik kegyelmi ajándékról legyen is szó, azokat Isten a saját országa építésére adta a gyermekeinek.

Az egységet fenyegető többi veszélyről örömmel állapítottuk meg, hogy gyülekezetünk már képes érettebben kezelni a felmerülő konfliktushelyzeteket. Továbbra is kérjük ebben a Szentlélek vezetését.

 1. A gyülekezet egységének alapelvei (Róma 14: 1-23)

Egység, nem egyformaság – sokféleség és a lélek egysége (János 17:23, Efezus 4:3)

 1. Ne ítélkezzünk egymás felett! (Róma 14:4-10);Szeresd és tiszteld a másikat! (1 Péter 4:8)
 2. Tartsuk tiszteletben egymás meggyőződését! (Róma 14:4-10., 15); Igaz ismeret – Istennél(I Kor 2: 4-16. I Kor 2:11)
 3. Vizsgáljuk meg a motivációnkat! Külső-belső megítélése(1 Kor 2:11; 1 Sámuel 16:7; Róma 14:6);Vegyük fontolóra, hogy milyen hatással vagyunk másokra! Megbotránkoztatás.( I. Kor 10:20-33; 1Kor 8:7-13; Filippi 2:1-8)

Az egység alapelveinél a fenti pontokat beszélgettük át, ki-ki a maga személyes életéből hozott fel példákat. Elidőztünk az ítélkezés fogalmánál és tisztáztuk, hogy a ne ítélkezz parancs nem jelenti azt, hogy szemet kell húnyni a nyilvánvaló bűn felett, csak meg kell találni a szeretetnek azt a kifejezési formáját, és meg kell látni azt az alkalmat, amelyet Isten Szent Lelke sugall. A kegyelem már sokszor bizonyította, hogyha tudunk várni, a probléma egyszercsak megoldódik magától.

Nagyon fontos az is, hogy képesek legyünk tiszteletben tartani egymás meggyőződését, hiszen mégha most azt is gondoljuk, hogy igazunk van, az Igaz ismeret egyedül Istennél van. Mint ahogy csakis Isten tudja megítélni az ember valódi szándékát, mi csak a külsőt látjuk, és még abban is tévedhetünk, hiszen nem biztos, hogy a valóságot látjuk, csupán azt, amit gondolunk róla. Ezért nagyon fontos megvizsgálni a motivációnkat, amikor valamiről vagy valakiről véleményt mondunk.

A hívő egyre inkább képessé válhat arra, hogy tekintettel legyen másokra, figyeljen arra, hogy ne botránkoztassa meg a hitben még erőtlent. Ez azonban nem görcsös akarás által valósul meg, hanem a benne lakozó Szent Lélek által, ha hagyja, hogy munkálkodjon benne és figyel a jelzéseire.

Ha össze kellene foglalni, hogy az egység alapelvei közül mit tartottunk a legfontosabbnak a mai beszélgetés alapján, akkor az elfogadáson alapuló szeretetre voksolnék. De nem a sajátunkéra, mert a mi szeretetünk mégiscsak önző szeretet, mégiscsak vár valamit a szeretetért cserébe, és ha nem kapja meg, csalódik. Ellenben van nekünk Mesterünk, Akitől tanulhatunk! Krisztus elfogadott bennünket úgy, ahogy vagyunk, mégis ez a megbocsátó szeretet valami egészen titokzatos módon átformál bennünket, s ezáltal együttérzőbbé, mások által is szerethetőbbé, Isten áldott eszközeivé válhatunk.

Segédanyag a beszélgetéshez: a-gyulekezet-egysege ppt

 1. A gyülekezetünkkel kapcsolatos aktuális kérdések

A beszélgetés folyamán merült fel egy konkrét kérés is, aminek teljesítése nem hiszem, hogy akadályokba ütközne. Az úrvacsorai alkalmakkor van, aki szeretné, hogy bor helyett alkoholmentes gyümölcslét, illetve van, aki szeretné, hogy kovász nélküli kenyeret vehessen magához. Ostyát már eddig is felszolgáltunk, bízom benne, hogy bevehetjük az úrvacsorai szertartás kellékei közé az alkohol mentes italt és a kovász nélküli kenyeret is, ha ezzel hívő testvérünk megelégedésére lehetünk. A kérést fel fogjuk vetni a legközelebbi presbiteri ülésen.

A csendesnapot imával és  – közkívánatra – még egyszer az újonnan tanult énekkel zártuk. Nagy örömünkre szolgált, hogy volt gyermekszolgálat is. Éles Gergő, Kőrösi Csoma ösztöndíjas nagy hozzáértéssel foglalkozott a gyermekekkel, így gyermekes szülők is részt tudtak venni az alkalmon. Köszönjük, Gergő!

Éles Gergely beszámolója itt olvasható:

http://kanadaimagyardiaszpora.com/reformatus-csendes-nap-vancouverben/

Érzésem szerint valamennyiünk nevében írhatom, hogy nagyon jó hangulatú, oldott beszélgetés folyt ezekről a korántsem könnyű kérdésekről és hiszem, hogy az alábbi következtetésekkel a résztvevők is egyetértettek.

 • A keresztyének egysége kezdettől fogva támadás alatt volt.
 • Krisztus megváltása által a Benne hívők egy test, egy család. Nem egyformák, sokszínűek, de egyek.
 • A Szentháromság egysége és sokszínűsége kell, hogy tükröződjön a gyülekezetben
 • Ha az igazi egységet nem éljük meg, azzal megfosztjuk magunkat attól az áldástól, amit Isten egymáson keresztül akar adni nekünk és hiteltelenné teszi a missziónkat is a kivülállók felé.

Fontos tudatosítanunk:

 • A megigazítottságunk összeköt, az önigazultságunk elválaszt egymástól;
 • A büszkeségben magamat építem, a szeretetben a másikat.
 • Ezért az igazi egység munkálása nem szervezetileg kezdődik, hanem egyéni szinten, azaz mindannyian személyesen is felelősek vagyunk érte (minimum gyülekezeti szinten).

Az előző csendesnap anyaga itt található: https://emrepresbiterium.wordpress.com/2016/03/23/a-hivok-egysegerol/

Ezúton szeretném megköszönni Sipos Alpár Szabolcs, magyarországi és Szigeti Miklós vancouveri lelkészek segítségét a felkészülésben.

Legyen Isten áldása e beszámoló minden olvasóján!

EMRE Presbitérium nevében: Dr. Mészáros Margit

 

emrepresbiterium névjegye

Vancouveri Első Magyar Református Egyház Presbitériuma (Kálvin 1955) 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4, Canada Tel. 604-437-3442; emre.presbiterium@gmail.com Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós
Kategória: Uncategorized
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s